Algemene voorwaarden Webhosting

Artikel 1 Definities


 1. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten of diensten van Art Digital.
 2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Art Digital.

Artikel 2 Algemene toepassingen en voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die aangegaan worden of zijn met Art Digital, met ingang vanaf de dag dat Art Digital de door de wederpartij gevraagde of bestelde diensten of producten levert.
 2. Art Digital is gerechtigd de Algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ten minste één (1) maand voor intreding bekend gemaakt worden aan alle betrokken partijen door middel van een brief of e-mail. Indien wederpartij de nieuwe voorwaarden niet accepteert heeft de wederpartij het recht de verbintenis verbreken door middel van schriftelijk kennisgeving voor de ingangstelling van de nieuwe voorwaarden.
 3. Eventuele afwijkingen in deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Art Digital behoudt zich het recht voor dienstverlening voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.
 5. Klachten over verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of gebreken schriftelijk te worden gemeld aan Art Digital.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen


 1. Art Digital behoud het recht gedane offertes of aanbiedingen te herroepen.
 2. Gedane offertes en aanbiedingen hebben geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Prijzen en betalingen


 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Art Digital factureert in euro.
 2. Art Digital is gerechtigd gedurende looptijd van een overeenkomst prijzen te wijzigen, dan wel te verhogen of te verlagen. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te verbreken op het moment dat de nieuwe prijzen in werking treden.
 3. Vooruitbetalingen door wederpartij zijn niet herroepbaar.
 4. Indien wederpartij haar betalingen deels of geheel niet nakomt is Art Digital zonder enige voorafgaande kennisgeving gerechtigd de overeenkomt te verbreken en de dienst tijdelijk of permanent te beëindigen en is de wederpartij aansprakelijk voor de door Art Digital geleden schade, kosten of gemaakte kosten.
 5. Restitutie van betalingen of delen daar van zijn uitgesloten tenzij Art Digital ernstige nalatigheid te verwijten valt.

Artikel 5 Duur en beëindiging


 1. De overeenkomst zal worden aangegaan voor een onbepaalde tijd met een minimum termijn van 2 maanden.
 2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur worden opgezegd, met inachtneming van de minimale opzegduur van 3 maanden, of einde van een factuurkwartaal. Wederpartij ontvangt na het opzeggen een bevestiging welke geldt als bewijs van opzegging.
 3. Art Digital kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de wederpartij aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Art Digital niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 4. Art Digital heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Art Digital heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement danwel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 6 Verplichtingen Art Digital


 1. Art Digital zal zich volledig inzetten om de overeengekomen diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de wederpartij te leveren, met in achtneming van haar ten dienste staande technische middelen.
 2. Art Digital draagt de verantwoordelijkheid voor de verbinding van de webserver(s) met het Datacenter te Amsterdam.
 3. Art Digital kan geen volledige uptime garanderen. Naar maximale uptime wordt echter wel gestreefd.

Artikel 7 Verplichtingen wederpartij


 1. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de programmatuur die op de website van de wederpartij is gezet.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan processen / programma's op de server te starten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Art Digital of andere internet gebruikers.
 3. Het is de wederpartij niet toegestaan de diensten of producten van Art Digital te gebruiken voor handelingen die strijden met de wet, openbare orde, de algemeen aanvaarde normen van toepassing op het gebruik van internet en deze Algemene Voorwaarden.
 4. Wederpartij zal de door Art Digital geleverde diensten niet gebruiken voor het versturen van ongewenste reclame, oftewel spam.
 5. Wederpartij is verplicht eventuele wijzigen in zijn of haar adres zo snel mogelijk door te geven aan Art Digital.
 6. Wederpartij is verantwoordelijk voor het gegenereerde dataverkeer op zijn of haar website. Art Digital is niet verplicht wederpartij ten hoogte te stellen van een overschrijding van de afgesproken limiet voor het dataverkeer.
 7. Indien wederpartij de afgesproken limiet voor het dataverkeer overschrijdt zal wederpartij de zoals in de overeenkomst afgesproken vergoeding betalen voor de overschrijding.

Artikel 8 Aansprakelijkheid


 1. De wederpartij is volledig aansprakelijk voor alle data die op de account c.q domein van de wederpartij staat.
 2. Wederpartij is volledig aansprakelijk voor enige schade aan Art Digital of derde dat wordt veroorzaakt door het (incorrect) handelen van de wederpartij.
 3. Art Digital kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gelede schade, indirecte schade, gevolgschade of eventuele schade wegens gederfde omzet of winst van de wederpartij of eventuele derde partij door tekortkomingen van de levering van de overeengekomen diensten / producten.
 4. Art Digital kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van data. Bij de diensten waarvan Art Digital verklaart heeft back-ups te maken zijn de back-ups geen garantie voor het voorkomen van dataverlies. Aan de back-ups kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. Art Digital is op generlei wijze aansprakelijk voor de aanvraag en registratie van domeinnamen en/of verlenging van geregistreerde domeinnamen, nimmer zal hier dan ook schadevergoeding uit voort kunnen vloeien. Art Digital zal ten allen tijden het recht voorbehouden om bij niet tijdige voldoening van reeds geregistreerde domeinnamen deze op te heffen.

Artikel 9 Overigen


 1. Het is wederpartij niet toegestaan de overeenkomst tussen Art Digital en wederpartij over te dragen aan derden
 2. Op elke overeenkomst tussen Art Digital en wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.